XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020

Data opublikowania: 27 czerwca 2017
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kwestie stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 czy "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" były tematami obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 2014 - 2020, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Posiedzenie prowadzili Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Przemysław Janiszewski, zastępca dyrektora Departamentu  Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Aleksandra Marcinkowska.

Gościem specjalnym posiedzenia był Szymon Pogorzelski, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który przedstawił prezentację nt. "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" oraz "Europejskiego filaru praw socjalnych".

- Zawsze bardzo chętnie przyjeżdżamy do państwa, a dyskusje są zawsze konstruktywne i przebiegają w miłej atmosferze. Cieszymy się, że rośnie tempo wdrażania programów w państwa województwie. Warto przedstawić informacje o pracach, które obecnie trwają w Brukseli, a następnie ich efekty trafią do państwa województwa. Sprawozdanie jest dokumentem roboczym Komisji Europejskiej i choć państwo nie uczestniczą w jego tworzeniu, to myślę, że jest on bardzo ważny dla państwa. Proces przygotowywania tego sprawozdania obejmuje szerokie konsultacje. Obejmuje ono cały rynek krajowy, pełną sytuację we wszystkich krajach członkowskich - mówił Szymon Pogorzelski, który skupiał się na omawianiu zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji przedszkolnej, szkolnictwa zawodowego, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.

- Do 20 czerwca ogłoszono 60 naborów w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zaangażowanie środków EFRR w ogłoszonych naborach wynosi 76% alokacji całkowitej. Zakontraktowano 353 projekty w tym dla 156 projektów zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Najwięcej projektów - 125 - jest w Osi Priorytetowej 2 - Konkurencyjna Gospodarka. W Osi 7 - Sprawne usługi publiczne mamy ich ponad 100. Najwyższą wartość ma natomiast 15 projektów z Osi 5 - Nowoczesna Komunikacja - blisko 660 mln złotych - mówił Przemysław Janiszewski, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ.

O konkursach ogłoszonych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego mówił jego wicedyrektor, Adam Żebrowski.

- Mamy 61 ogłoszonych konkursów przez departament wdrażania EFS. Zawarto 344 umowy w tym 145 dla osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo), 57 dla Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz 133 dla Osi 10 - Otwarty rynek pracy. Łączna kontraktacja na dzień dzisiejszy to ponad 29%. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność to prawie 131 mln złotych - mówił Adam Żebrowski, który przedstawił plany kolejnych konkursów na ten rok.

Kwestię realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 omówił Tomasz Janusz, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

- Widać duży postęp we wszystkich najważniejszych wskaźnikach, choćby w liczbie naborów. W roku 2016 było ich 80, a obecnie w 2017 roku mamy ich już ponad 140 naborów - podkreślał Tomasz Janusz.

Komitet przyjął Sprawozdanie, a następnie omówione zostały zmiany w szczegółowych kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Podjęta została również uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (typ projektu: Projekty realizowane w ramach pomocy de minimis).

Komitet omówił także szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna  (typ projektu: Inwestycje
w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Geriatria, Opieka Paliatywna i Hospicyjna oraz Opieka Długoterminowa).

Podjęta została również uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Geriatria, Opieka Paliatywna i Hospicyjna oraz Opieka Długoterminowa).

Komitet zajął się także zmianami w w szczegółowych kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. oraz podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Głosowanie
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Przemysława Janiszewskiego - wicedyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020
Przemówienie Przemysława Janiszewskiego - wicedyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Załączone pliki: