XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 30 stycznia 2019
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

We wtorek 29 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Komitetu udział wzięli ponadto: Wicemarszałek  – Pani Renata Janik oraz Pan Mariusz Gosek – Członek Zarządu. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem, a także przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy. Departament Polityki Regionalnej reprezentowali: Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu oraz Pan Tomasz Janusz – Z-ca Dyrektora.

Gośćmi posiedzenia byli również Pani Katarzyna Szumielewicz z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Pan Rafał Janas i Pan Krzysztof Bandasz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Adam  Żebrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, Pani Anna Lizis, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy oraz Pani Dorota Szymkiewicz – Dyrektor Biura Certyfikacji UMWŚ.

Podczas posiedzenia omówiono i przyjęto nowe kryteria oraz aktualizację kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020:

 1. Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa (projekty konkursowe).
 2. Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii (projekty konkursowe).
 3. Ogólne kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 4. Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).
 5. Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).
 6. Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
 7. Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej) (projekty konkursowe).
 8. Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (w ramach Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych) (projekty konkursowe).
 9. Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT (projekty konkursowe).
 10. Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
 11. Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).
 12. Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU) (projekty konkursowe).
 13. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie osób niesamodzielnych).
 14. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie rodzin i dzieci).
 15. Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych dla typu nr 2
  – Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi – Dzienne Domy Opieki Medycznej (projekty konkursowe).
 16. Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).
 17. Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).
 18. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).
 19. Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe).

 

 

Na zakończenie posiedzenia Pani Anna Mikołajczyk z Fundacji PEStka przedstawiła sprawozdanie z działania grup roboczych ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć

XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

Załączone pliki: