Najważniejsze informacje

 • Grafika - dofinansowanie unijne

  Rozstrzygnięcie konkursu!

  Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

 • Grafika - dofinansowanie unijne

  Pieniądze na kształcenie osób dorosłych!

  Lista pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

 • Podpisanie umów

  Edukacja z unijnym dofinansowaniem

  Dwie szkoły podstawowe w gminie Nagłowice otrzymały prawie pół miliona złotych na program, którego celem jest wparcie kompetencji kluczowych, a Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ponad 1 mln 300 tysięcy złotych na kursy dla osób dorosłych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy z beneficjantami podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – To nie jest próba reformowania oświaty. Te wszystkie działania, które podejmujemy w ramach EFS są działaniem uzupełniającym edukację – mówił Piotr Żołądek

 • Targi przemysłowe – Hannover Messe 2018

  Świętokrzyscy przedsiębiorcy na targach Hannover Messe 2018

  23 kwietnia br. w Hanowerze rozpoczęły się największe w Europie targi przemysłowe – Hannover Messe 2018, w których bierze udział 5 tys. wystawców z całego świata. Uczestnikami wydarzenia są także świętokrzyskie firmy, które pojechały do Hanoweru w ramach misji gospodarczej zorganizowanej przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości (COIP). Nasz region reprezentują przedsiębiorstwa aktywnie działające w sektorze metalowo-maszynowym: Iskra Zakład Maszyn i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o., Niltech Sp. J., Elkom Trade S.A., Aluco Sp. z o.o., Eko-Inż. Sp. J., Zakład Metalowy Gorzelak II Sp. cyw., Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. Sp. z o.o., Odlewnia żeliwa Ferrum Wodecki Sp. J. W misji biorą udział także przedstawiciele COIP na czele z zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej – Tomaszem Januszem

 • Grafika

  Będą unijne szkolenia językowe i z obsługi komputerów

  Mieszkańcy terenów wiejskich naszego województwa mogą liczyć na darmowe szkolenia językowe i z zakresu obsługi komputerów – Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, z działania „Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizacje oddolnych inicjatyw edukacyjnych”. Konkurs był dedykowany obszarom wiejskim, o najgorszym dostępie do usług publicznych. Na realizację szkoleń językowych i ICT Zarząd przekaże w sumie 7 milionów złotych!

 • Przemawia Ireneusz Gołuszka - przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego

  IV DEBATA – FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PIŃCZOWIE

  W budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbyła się IV Debata – Forum Przedsiębiorczości „Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości - Innowacyjność Szansą dla Rozwoju Ponidzia”

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - grafika

  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

  Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Na stronie www.dniotwarte.eu dostępny jest już formularz rejestracyjny. Masz szansę na ogólnopolską promocję swojego projektu

Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Dofinansowanie konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  podjął Uchwałę nr 3826/18 w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rodzina Wspólna Troska” z unijnym dofinansowaniem

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”.

 • Miasto Busko-Zdrój

  Sukcesy projektów

  Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój – etap I

  dofinansowanie z UE:

  19 639 575,26 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha