Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Dofinansowanie konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  podjął Uchwałę nr 3826/18 w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Projekt „Rodzina Wspólna Troska” z unijnym dofinansowaniem

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”.

Data opublikowania:

Informacja do konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta zmianie ulega załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1957/16 z dnia 16 listopada 2016 r. otrzymując brzmienia określone w załączniku do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3834/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Data opublikowania:

Lista pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie).

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-123/17

Data opublikowania:

Podpisanie decyzji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 3829/18 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podjął Decyzję o dofinansowaniu projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/ Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa z dojazdami/” złożonego do Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 23 kwietnia 2018 roku podpisana została z Gminą Suchedniów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/16 pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej” złożonego do Działania 4.3 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16.

Data opublikowania:

Podpisanie umowy w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 23 kwietnia 2018 roku podpisana została z Gminą Suchedniów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – III etap „ złożonego do Działania 4.3 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16.

Data opublikowania:

Strona 1 z 176

Przejdź do strony