Wiadomości

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Osi 8.Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych.
Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17

Data opublikowania:

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17

Zakończona została ocena formalna wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich do Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęły 2 projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Data opublikowania:

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawia Listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego do Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

 

Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data opublikowania:

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-074/16 do Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawia Listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-074/16 do Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”

 

Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data opublikowania:

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-114/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-114/17

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Data opublikowania:

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-118/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-118/17

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Data opublikowania:

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-111/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Konkurs dedykowany jest OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-111/17

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Data opublikowania:

Informacja dotycząca zakończenia naboru do konkursu RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17

W dniu 16 sierpnia 2017 roku zakończył się nabór projektów dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu krążenia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na konkurs wpłynęło 7 projektów na łączną kwotę 45 933 943,68 zł., w tym wnioskowana kwota dofinansowania 32 677 061,77 zł.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data opublikowania:

Strona 1 z 108

Przejdź do strony