Wiadomości

O funduszach bez barier w Ostrowcu świętokrzyskim

Szkolenie zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Szkolenie zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w dniu 17 maja 2017 roku szkolenie otwarte na temat realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

  • Data opublikowania: 25 maja 2017

Na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości

Umowy i preumowy na dofinansowanie blisko 70 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 podpisane zostały dziś w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Dotyczyły one przede wszystkim powstawania i rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

  • Data opublikowania: 25 maja 2017

Inwestycja Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

Oddanie do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu
Oddanie do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

- Środowiskowy Dom Samopomocy  w Połańcu, to dla większości podopiecznych po prostu drugi dom. Gratuluję, że potrafiliście stworzyć takie wyjątkowe miejsce. Gratuluję tej atmosfery i tego, że jesteście dla siebie – mówił marszałek Adam Jarubas w Połańcu, gdzie oddano inwestycję „Adaptacja pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem pod Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.

  • Data opublikowania: 25 maja 2017

Umowa na obwodnicę Pińczowa podpisana

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Pińczowa
Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Pińczowa

Planowana obwodnica przebiegać będzie po północno-wschodniej stronie miasta Pińczów, głównie przez tereny rolne, częściowo zalesione.  Budowa drogi spowoduje polepszenie stanu infrastruktury drogowej pozwalającej na poprowadzenie ruchu tranzytowego poza miastem.

  • Data opublikowania: 25 maja 2017

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17

Zakończona została ocena formalna wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4  Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  • Data opublikowania: 25 maja 2017

Podsumowanie targów Hannover Messe 2017

Podsumowanie targów Hannover Messe 2017
Podsumowanie targów Hannover Messe 2017

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizowało wyjazdową misję gospodarczą do Hannoveru na największe w Europie targi przemysłowe Hannover Messe 2017. Wzięło w nich udział dziesięć firm z województwa świętokrzyskiego działających w obszarze automatyki przemysłowej, energetyki, technologii odnawialnych i środowiskowych oraz informatyzacji procesów produkcyjnych.

  • Data opublikowania: 25 maja 2017

Pieniądze z RPOWŚ na podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Spotkanie dotyczące podpisania umów na podniesienie jakości kształcenia zawodowego
Spotkanie dotyczące podpisania umów na podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Umowy na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” RPOWŚ 2014 – 2020 podpisali z beneficjentami marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podczas spotkania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Łączna kwota unijnego wsparcia to 10 124 275, 65 zł.

  • Data opublikowania: 24 maja 2017

Strona 1 z 90

Przejdź do strony