Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ 2014-2020

Aby opublikować ogłoszenie o zamówieniu należy to zrobić za pośrednictwem Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.