Ogłoszenie konkursu nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

Data opublikowania: 1 marca 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

OGŁOSZENIE

 AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR

RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17

 Uchwałą Nr 2446/17 z dnia 29 marca 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał zmiany załączników: nr 9 - Kryteria merytoryczne przyjęte Uchwałą  Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020, nr 9a  oraz nr 8 - karta oceny merytorycznej wniosku  o dofinansowanie projektu stanowiących załączniki do Regulaminu  jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17  w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

 

Informacja o naborze

 

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

 

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 1.1 wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego oraz uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” zawartą w Rozporządzeniu 651/2014.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 są:

 - Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową, zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z poźń.zm.), a w szczególności podmioty publiczne takie jak:

  • instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R,
  • ośrodki innowacji, uczelnie.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach:

  • pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016., poz. 899);
  • w ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

W ramach przedmiotowego konkursu w szczególności założono wsparcie na następujące typy projektów:

  • rozwój infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze) oraz działających na bazie sieci naukowych;
  • wsparcie na wyposażenie – projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów

Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, określonych w ”Strategii Badań i Innowacyjności (RIS 3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 +”,

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 110 735 338,97 zł.

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 - dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych tej części przy czym:

  • maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000,00 EURO na dzień przyznania pomocy;

 - dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych tej części.

 

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 31.03.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.09.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 29.09.2017 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka energia Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Pracownicy Oddziału Wdrażania  Projektów II w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 46,

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: