Ogłoszenie konkursu numer RPSW.08.03.06-IZ.00-26-110/17 w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Data opublikowania: 29 marca 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza

konkurs nr: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-110/17

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.3.6

Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT
Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a).

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a lub a i b).

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, (wyłącznie w powiązaniu z pkt b lub c),

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a),

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a lub a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in.:

a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności,

b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć  dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji),

c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust.2, 5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:  1 350 000 PLN  w tym: 1 275 000 PLN – UE; 75 000 PLN  – BP

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 02 maja 2017 r. do dnia 18 maja 2017 r.:

  • w wersji elektronicznej (od 02.05.2017 r. – godz. 7:00 do 18.05.2017 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ) oraz
  • w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 18 maja 2017 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec listopada 2017 r.

Kontakt:

  • Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

 

Dokumenty do pobrania: