Ogłoszenie konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Data opublikowania: 28 listopada 2018

Nabór rozpoczął się i zakończy się

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

Informacja o naborze:

I. Instytucja Organizująca Konkurs
Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu
Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

- Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego są:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym,
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) będące operatorami publicznego transportu zbiorowego,
 • duże przedsiębiorstwa będące operatorami publicznego transportu zbiorowego,
 • państwowe jednostki budżetowe.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek na daną kategorię interwencji. Złożenie większej liczby wniosków na daną kategorię interwencji w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

- W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, lub planów mobilności miejskiej, dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego m. in.

 • parkingi Park&Ride, Bike&Ride
 • zintegrowane centra przesiadkowe,
 • infrastruktura dworcowa,
 • wspólny bilet,
 • inteligentne systemy transportowe,
 • ścieżki rowerowe,
 • publiczne wypożyczalnie rowerów;
 • przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów, przebudowa skrzyżowań),
 • ekologiczny transport publiczny.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.

1. Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 wynosi ogółem 61 200 000,00 zł, w tym 60 000 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 200 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa:

 • w ramach Kategorii interwencji 043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) 26 000 000,00 zł (pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
 • w ramach Kategorii interwencji 044 Inteligentne systemy transportowe(w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) 8 200 000,00 zł (w tym 8 000 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 200 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa);
 • w ramach Kategorii interwencji 090 Ścieżki rowerowe i piesze 27 000 000,00 zł (w tym 26 000 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa).

2. Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania z danej kategorii interwencji nie może przekroczyć kwoty dostępnej alokacji na ta kategorie interwencji.

3. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, a w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną do 95% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, w tym:

 • 95% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, które są ujęte w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10 %),
 • 85% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, nie ujętych w Programach Rewitalizacji.

4. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

5. W przypadku projektów dotyczących usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego maksymalny poziom dofinansowania regulowany będzie na podstawie zapisów Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 a także ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Projekty nieobjęte pomocą publiczną to takie, dla których wsparcie nie stanowi pomocy publicznej zdefiniowanej na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

IV. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od 31.12.2018r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29.03.2019r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

V. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VI. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1.Pracownicy Oddziału ds. Energetycznych i Transportu (tel.: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56) oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

2.Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski oraz Miasto Kielce

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2019 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Dokumenty do pobrania: