Ogłoszenie konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Data opublikowania: 28 listopada 2018

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

UWAGA !!!

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 329/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 roku zmieniono Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Działania 3.4  Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

Wydłużono nabór wniosków do dnia 31 maja 2019 roku.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 13 marca 2019 r.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

Informacja o naborze:

I. Instytucja Organizująca Konkurs
Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

- Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego są:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym,
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) będące operatorami publicznego transportu zbiorowego,
 • duże przedsiębiorstwa będące operatorami publicznego transportu zbiorowego,
 • państwowe jednostki budżetowe.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek na daną kategorię interwencji. Złożenie większej liczby wniosków na daną kategorię interwencji w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

- W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, lub planów mobilności miejskiej, dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego m. in.

 • parkingi Park&Ride, Bike&Ride
 • zintegrowane centra przesiadkowe,
 • infrastruktura dworcowa,
 • wspólny bilet,
 • inteligentne systemy transportowe,
 • ścieżki rowerowe,
 • publiczne wypożyczalnie rowerów;
 • przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów, przebudowa skrzyżowań),
 • ekologiczny transport publiczny.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.

1. Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 wynosi ogółem 61 200 000,00 zł, w tym 60 000 000,00 zł pochodzi
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 200 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa:

 • w ramach Kategorii interwencji 043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) 26 000 000,00 zł (pochodzi
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
 • w ramach Kategorii interwencji 044 Inteligentne systemy transportowe(w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli
  i informacji) 8 200 000,00 zł (w tym 8 000 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 200 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa);
 • w ramach Kategorii interwencji 090 Ścieżki rowerowe i piesze 27 000 000,00 zł (w tym
  26 000 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa).

2. Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania z danej kategorii interwencji nie może przekroczyć kwoty dostępnej alokacji na ta kategorie interwencji.

3. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, a w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną do 95% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, w tym:

 • 95% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, które są ujęte w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10 %),
 • 85% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, nie ujętych w Programach Rewitalizacji.

4. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

5. W przypadku projektów dotyczących usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego maksymalny poziom dofinansowania regulowany będzie na podstawie zapisów Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 a także ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Projekty nieobjęte pomocą publiczną to takie, dla  których wsparcie nie stanowi pomocy publicznej zdefiniowanej na podstawie przesłanek,  o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

IV. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 213.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 31.12.2018r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31.05.2019r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

V. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VI. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1.Pracownicy Oddziału ds. Projektów Energetycznych (tel.: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56) oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

2.Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00,  Obsługuje powiaty:  kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski oraz Miasto Kielce

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2019 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: