Ogłoszenie konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Data opublikowania: 29 listopada 2018

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Informacja o naborze:

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

- Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 03.04.00-IZ.00-26-229/18 Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne są:

jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę

- Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu jest udzielana bez pomocy publicznej.

- W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujące swym zakresem modernizację oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania budowy nowych odcinków oświetlenia. Możliwe jest natomiast, w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, zakwalifikowanie częściowej rozbudowy istniejących linii, rozumianej głównie jako ich uzupełnienie, zagęszczenie jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.

1. Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu  nr 03.04.00-IZ.00-26- 229/18 wynosi ogółem 17 000 000,00 zł.

2. Poziom minimalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 500 000,00 zł.

3. Poziom maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

4. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

5. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

IV. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od 31.12.2018r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28.02.2019r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

V. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VI. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1. Pracownicy Oddziału ds. Energetycznych i Transportu  (tel.: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56) oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

2. Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00,  Obsługuje powiaty:  kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski oraz Miasto Kielce

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na lipiec 2019 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Dokumenty do pobrania: