Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR) RPSW.09.02.01-IZ.00-26-235/19

Data opublikowania: 25 stycznia 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów, nr wezwania RPSW.09.02.01-IZ.00-26-235/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR).

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).

3. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych (treningowych, wspieranych) np. pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielniania.

4. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez:

a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej (możliwość realizacji działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze jako integralna część kompleksowego projektu);

b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.

5. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą:

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych);

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej,

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych (treningowych, wspieranych) - np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 6 musi być realizowane łącznie z co najmniej jednym z typów projektów od 1 do 5.

Kwota środków przeznaczonych na nabór projektów wynosi 16 996 330,00 PLN.  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów publicznych, w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% całkowitej wartości projektu. Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi. Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego po zaokrągleniu nie może być mniejszy niż 7,5%, tj. wynosić 7,49% (lub mniej).

Termin i forma składania wniosku

 Do składania wniosków w ramach naboru uprawnione są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa świętokrzyskiego, które złożyły deklarację przystąpienia do projektu i nie złożyły wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na I wezwanie.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=240) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie od dnia 25 stycznia 2019 r. (od godziny 7.00) do dnia 15 lutego 2019 r. (do godziny 15:00). Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie Wnioskodawców obowiązuje znajomość aktualnych dokumentów programowych oraz Wytycznych w zakresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozumianych jako instrumenty prawne wydawanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Warunkami i zasadami naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, przyjętych Uchwałą nr 4018/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 20 czerwca 2018 roku, w których zawarte są m.in.  instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z jego wzorem, kryteria wyboru projektów, czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie, wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji, formę i sposób komunikacji oraz skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Ponadto należy zapoznać się z  Warunkami i zasadami naboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) oraz Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe) przyjętych Uchwałą nr 4515/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 7 listopada 2018 roku.

Wyżej wymienione Warunki oraz wszelkie niezbędne dokumenty wraz z załącznikami, związane z przygotowaniem przedmiotowego projektu zamieszczone są na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl. w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami Dokumenty regionalne i stanowią uszczegółowienie zapisów niniejszego Wezwania.

Kontakt:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.  

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Zespołu ds. wdrażania i obsługi projektów pozakonkursowych w DW EFS pod nr telefonu /041/ 34 98931.