Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie RPSW.09.01.00-IZ.00-26-233/19

Data opublikowania: 25 stycznia 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) wzywa w trybie pozakonkursowym Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów, nr wezwania RPSW.09.01.00-IZ.00-26-233/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy).

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, obejmująca następujące działania:

a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej;

b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;

d) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizacje zawodową i powrót na rynek pracy;

e) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

Kwota środków przeznaczonych na nabór projektów wynosi 7 100 000,00 PLN.  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów publicznych i jest równy maksymalnemu poziomowi dofinansowania UE. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego
o minimalnej wysokości 15% całkowitej wartości projektu. Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi. Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego po zaokrągleniu nie może być mniejszy niż 15% , tj. wynosić 14,99%  (lub mniej).

Termin i forma składania wniosku

Do składania wniosków w ramach naboru uprawnione są Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa świętokrzyskiego, które złożyły deklarację przystąpienia do projektu i nie złożyły wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na I wezwanie.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=238) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie w terminie od dnia 25 stycznia 2019 r. (od godziny 7.00) do dnia 15 lutego 2019 r. (do godziny 15:00) wraz z dwoma egzemplarzami wersji papierowej.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie Wnioskodawców obowiązuje znajomość aktualnych dokumentów programowych oraz Wytycznych w zakresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozumianych jako instrumenty prawne wydawanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Warunkami i zasadami naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, przyjętych Uchwałą nr 4018/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 20 czerwca 2018 roku, w których zawarte są m.in.  instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z jego wzorem, kryteria wyboru projektów, czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie, wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji, formę i sposób komunikacji oraz skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Ponadto należy zapoznać się z  Warunkami i zasadami naboru projektów pozakonkursowychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) oraz Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe) przyjętych Uchwałą nr 4515/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 7 listopada 2018 roku.

Wyżej wymienione Warunki oraz wszelkie niezbędne dokumenty wraz z załącznikami, związane z przygotowaniem przedmiotowego projektu zamieszczone są na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl. w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami Dokumenty regionalne i stanowią uszczegółowienie zapisów niniejszego Wezwania.

Kontakt:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.  

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Zespołu ds. wdrażania i obsługi projektów pozakonkursowych w DW EFS pod nr telefonu /041/ 34 98931.