Ogłoszenie konkursu nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-244/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, O ś priorytetow a 10. Otwarty rynek pracy , Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Data opublikowania: 5 lutego 2019

Nabór zakończył się

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 luty 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-244/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).

Więcej informacji tutaj...