Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Data opublikowania: 13 lutego 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.3.1
Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Uwaga! Zwiększony limit znaków w konkursie z Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego informuje, że w odpowiedzi na wnioski potencjalnych autorów projektów zwiększony został limit znaków, możliwych do wykorzystania w generatorze LSI w ramach konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19. Limit znaków w przypadku przedmiotowego konkursu ustalony został następująco: 40 000 znaków w części III wniosku i 40 000 znaków w części IV wniosku.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do 5 kwietnia 2019 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniający w sposób komplementarny i łączny następujące działania:

a) kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym usługi animacyjne, inkubacyjne, biznesowe realizowane w ramach OWES;

b) wsparcie dotacyjne powiązane z usługami towarzyszącymi, w tym wsparcie pomostowe w formie finansowej związane z tworzeniem miejsc pracy:

- w nowych przedsiębiorstwach społecznych,

- w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,

- w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne;

c) tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym klastrów ekonomii społecznej;

d) podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kadry podmiotów ekonomii społecznej (w tym pracowników i wolontariuszy).

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

-Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES),

 podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe,

 podmioty działające na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem,

 Lokalne Grupy Działania.

Projekt musi być realizowany przez OWES posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na teren województwa świętokrzyskiego.
O dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile złożył wniosek o akredytację i uzyska ją przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 27 550 000,00 PLN, w tym 24 650 000,00 PLN stanowią środki Unii Europejskiej, a 2 900 000,00 PLN pochodzi z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla dwóch subregionów województwa (północnego i południowego), w taki sposób, że: 

- maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w subregionie północnym wynosi 14 075 000,00 PLN,

- maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w subregionie południowym wynosi 13 475 000,00 PLN.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla danego subregionu.

W skład subregionu północnego wchodzą powiaty: kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i miasto Kielce.

W skład subregionu południowego wchodzą powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r.:

- w wersji elektronicznej (od 18.03.2019 r. – godz. 7:00 do 05.04.2019 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

- w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 5 kwietnia 2019 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na czerwiec 2019 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

Dokumenty do pobrania: