Ogłoszenie jednoetapowego konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)

Data opublikowania: 8 maja 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)

konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa

 

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna”.

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 są:

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W  ramach niniejszego konkursu przewidziano wsparcie na:

a) przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Jednocześnie projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą uważane za niekwalifikowalne.

Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie.

b) doposażenia w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;

c) rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper - upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper - upowszechnienie wykorzystania telemedycyny (tylko jako element projektu);

d) przeprowadzenia robót budowlanych i doposażenia pracowni diagnostycznych i innych komórek organizacyjnych, które współpracują przy udzielaniu szpitalnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa oraz działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem (tylko jako element projektu).

 

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

- Inwestycje realizowane w ramach infrastruktury ochrony zdrowia muszą wynikać z planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019  przyjętego Uchwałą Nr 69/2018/XIX Komitetu Sterującego do sprawy koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

- Do konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 mogą zostać zgłoszone projekty zgodne z Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. świętokrzyskiego.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 6 000 000,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

- 85% kosztów kwalifikowalnych (środki UE).

 

Wsparcie  w  ramach  konkursu  uzyskają  wyłącznie  projekty,  w  których  nie  wystąpi  pomoc publiczna.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl). od dnia 10.06.2019 roku (od godziny 7.30) do dnia 25.06.2019 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej (dwa oryginały wraz z wymaganymi załącznikami), należy składać w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego , w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pełniącego funkcję Sekretariatu Naboru Wniosków ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 203, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa)  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji Departamentu Inwestycji i Rozwoju – pokój 203, II piętro, ul. Sienkiewicza 63.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

Pracownicy Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 36 58 111, 41 36 58 112, 41 36 58 113, 41 36 58 114, 41 36 58 115.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2019 r.,
(w przypadku wydłużenia terminu oceny stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Konkurs nie jest podzielony na rundy

 

Dokumenty do pobrania: