KOMUNIKAT obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Data opublikowania: 12 września 2017

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Beneficjenci

  • Upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności,  a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie  w umowie o dofinansowanie tj. np. na stronie Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/ecat/um/default#/

 Wnioskodawcy

  • W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu, tj. np. na stronie Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/ecat/um/default#/

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do zamieszczania zapytań ofertowych będzie strona: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/. Komunikat informujący o przedmiotowej funkcjonalności zostanie opublikowany przed 1 stycznia 2018 r.

 

źródło: Departament Polityki Regionalnej, Oddział Zarządzania RPO