Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 14 czerwca 2017

Dnia 14 czerwca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą nr 2713/2017 aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPOWŚ 2014-2020 na 2017 r.

IZ RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż w związku z przyjęciem przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia uchwały nr 3/2017/XII z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, możliwym było ujęcie dodatkowego konkursu w ramach ww. Priorytetu do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w ramach RPOWŚ 2014-2020. Powyższe spowodowało konieczność aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2017 r. i wprowadzenie dodatkowego konkursu w 2017 r. w ramach działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, którego przeprowadzenie zaplanowano na III kwartał.

Ponadto IZ RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż w związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, tj. dokumentu stanowiącego podstawę do przeprowadzenia naboru w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa zaplanowanego na III kwartał br., podjęto decyzję przesunięciu przedmiotowego konkursu na IV kwartał br. 

Harmonogram dostępny jest Tutaj