Baza Usług Rozwojowych

Data opublikowania: 19 czerwca 2017
Baza Usług Rozwojowych
Baza Usług Rozwojowych

W okresie programowania 2014 – 2020 wsparcie dla przedsiębiorstw i ich pracowników odbywa się z wykorzystaniem Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF). PSF umożliwi przedsiębiorcom świadomy i swobodny wybór  usług rozwojowych, które służyć mają rozwojowi przedsiębiorstwa i odpowiadać na jego potrzeby.

PSF będzie zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych (BUR) prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników realizowane jest w województwie świętokrzyskim w ramach RPOWŚ 2014-2020, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Podmioty pełniące rolę operatorów w systemie zostały wyłonione w procedurze konkursowej przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W dwóch konkursach wybrano dwóch operatorów usług rozwojowych :

  1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. – cały obszar województwa z wyjątkiem obszarów funkcjonalnych miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice.
  2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – obszar funkcjonalny
    miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice.

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz ŚCITT i SIPH, przedsiębiorcy spełniający określone warunki będą mogli liczyć na refundację usług rozwojowych sięgającą 80% kosztów usługi. Pozostałą część stanowić będzie wkład własny przedsiębiorcy. Refundacja jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego alokowanym na Działanie 10.5 RPOWŚ 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 PLN na cały okres projektu realizowanego w ramach PSF. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6000 zł. Dofinansowanie usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma refundację części poniesionych kosztów. Operator wyda mu, zgodnie z podpisaną z przedsiębiorcą umową wsparcia, promesę opiewającą na kwotę środków przysługującą danemu przedsiębiorcy.

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Warunkiem uzyskania wpisu do BUR jest uzupełnienie Karty Podmiotu oraz podpisanie i przesłanie do PARP stosownego oświadczenia. Należy je wygenerować z systemu informatycznego po zatwierdzeniu Karty Podmiotu, a jego wpływ do PARP uruchamia proces weryfikacji Karty.

4 kroki do publikacji usług:

- utworzenie konta indywidualnego na stronie PARP

- utworzenie konta podmiotu świadczącego usługę rozwojową,

- przesłanie w systemie IT Karty Podmiotu do weryfikacji,

- podpisanie oświadczenia o zgodności danych.

Po utworzeniu profilu podmiotu, instytucja szkoleniowa ma możliwość zamieszczania w Bazie swojej oferty. Oferta zamieszczana jest w systemie na zunifikowanym formularzu (karta usługi). Rejestracji można dokonać samodzielnie lub skorzystać z możliwości, jaką dają Mobilne Punkty Rejestracji - więcej informacji: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kontakt – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Aktualne informacje nt. usług rozwojowych w  województwie świętokrzyskim:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  

http://rpows.wup.kielce.pl/

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

http://www.it.kielce.pl/

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

http://www.siph.com.pl/