KOMUNIKAT

Data opublikowania: 11 sierpnia 2017

dotyczący dołączania do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Informuje się, że na podstawie pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1 z dnia 25.07.2017 r. zdecydowano o wyłączeniu z obowiązku przedkładania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 dla następujących zamierzeń inwestycyjnych:

- projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru);

- kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach;

- powietrzne pompy ciepła;

- prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;

- przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 w ramach decyzji środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 w myśl art. 98 ustawy OOŚ;

oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:

- wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;

- przebudowy obiektów, mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);

- energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;

- obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych;

- termomodernizacji budynków.

Brak jest również konieczności dołączania do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla następujących przedsięwzięć:

- przedsięwzięć, które uzyskały decyzję środowiskową, w treści której znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na JCWP;

- projektów nieinfrastrukturalnych;

- kabli teletechnicznych instalowanych na istniejących słupach;

- ścieżek rowerowych;

- montażu anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych,

- termomodernizacji budynków;

- kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na budynkach;

- powietrznych pomp ciepła;

- wszelkich prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII,  XXX z załącznika do ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);

- zmian sposobu użytkowania istniejących budynków;

- prac związanych z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;

- przebudowy obiektów innych niż ww. kategorie, mieszczące się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);

- energooszczędne oświetlenie ulic i dróg;

- obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego