AKTUALIZACJA KOMUNIKATU obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Data opublikowania: 12 września 2017

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Beneficjenci

  • Upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności,  a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na upublicznieniu zapytania ofertowego poprzez jego publikację na stronie Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (Biuletynie Zamówień Publicznych), dostępnej pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl

Wnioskodawcy

  • W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego publikację na stronie Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (Biuletynie Zamówień Publicznych), dostępnej pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do zamieszczania zapytań ofertowych w opisanych powyżej przypadkach będzie strona: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/. Komunikat informujący o przedmiotowej funkcjonalności zostanie opublikowany przed 1 stycznia 2018 r.

 

źródło: Departament Polityki Regionalnej, Oddział Zarządzania RPO

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

  • KOMUNIKAT.pdf

    Typ: pdf Rozmiar: 282.76 Kb Dodano: Pobrany: 304 razy