Możliwość zaplanowania współpracy ponadnarodowej w projektach finansowanych z EFS

Data opublikowania: 12 października 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs umożliwiający podjęcie współpracy ponadnarodowej w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 umożliwia podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi w celu wypracowania oraz wdrożenia nowych rozwiązań w tematach których dotyczy dany projekt. Podjęta współpraca ma docelowo służyć osiągnieciu wartości dodanej projektów.

Na konkurs przeznaczono 22 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97 % wydatków kwalifikowanych.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 do 29 listopada 2017 r.

Konkurs ogłoszono w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod linkiem http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-Wspolpraca-ponadnarodowa-15

 

źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego