Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 14 listopada 2017

Dnia 7 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3168/2017 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPOWŚ 2014-2020 na 2017 r.

Konieczność zmiany obowiązującego Harmonogramu z dnia 21 sierpnia br. związana była z potrzebą anulowania w Harmonogramie na 2017 r. konkursu w ramach działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw RPOWŚ 2014-2020 w IV kwartale br. Związane było to z faktem małego zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców pierwszym naborem w ramach ww. działania. W trakcie przeprowadzonego w 2016 r. naboru w ramach działania 1.3, został złożony i wybrany do dofinansowania tylko jeden wniosek. Dlatego też przed ogłoszeniem następnego naboru w ramach działania 1.3 IZ RPOWŚ 2014-2020 planuje przeprowadzenie wnikliwej analizy potrzeb potencjalnych Wnioskodawców, w celu wypracowania właściwych kierunków wsparcia w przedmiotowym zakresie i ujęcia ich w regulaminie naboru planowanego na 2018 r. Ponadto z uwagi na nowelizację Ustawy o systemie oświaty, tj. m.in. zapisów dotyczących szkolnictwa gimnazjalnego, niezbędne jest również anulowanie w IV kwartale br. naboru w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020.