Samorządowcy Polski Wschodniej zabiegają w Brukseli o przyszłość polityki spójności

Data opublikowania: 8 lutego 2018
Podpisanie deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.
Podpisanie deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.

W dniu 1 lutego 2018r. w Domu Polski Wschodniej w obecności Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Carla-Hainza Lambertza uroczyście podpisano deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020r. #CohesionAlliance jest sojusznikiem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Polityka spójności dzięki budżetowi UE po roku 2020 powinna stać się bardziej skuteczna i sprzyjać szybszemu rozwojowi wszystkich regionów UE.

Pod deklaracją podpisy złożyli Marszałkowie Województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej: Jerzy Leszczyński- Marszałek Województwa Podlaskiego, Adam Jarubas- Marszałek Województwa świętokrzyskiego, Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego, Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Miron Sycz- Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Dworzański- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Mirosław Lech – Burmistrz Korycina, Robert Godek- Starosta- Strzyżowski, Dariusz Wróbel- Burmistrz Opola Lubelskiego.

W ramach #CohesionAlliance  regiony działają wspólnie na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą , społeczną i terytorialną w Unii Europejskiej po 2020r. Apelujemy do przedstawicieli wszystkich instytucji na szczeblu, krajowym, regionalnym lub lokalnym, społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstw, by uczyniły to samo w nadchodzących miesiącach- powiedział Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Carl-Hainz Lambertz, który wybrał Dom Polski Wschodniej  w Brukseli jako pierwsze brukselskie przedstawicielstwo, gdzie uroczyście złożono podpisy pod deklaracją.    

Dzięki polityce spójności nasze regiony mogą się szybciej rozwijać. Powstały nowe firmy, drogi, tereny inwestycyjne, zmodernizowano szkoły, uczelnie i szpitale, utworzono nowe miejsca pracy, zainwestowano w odnawialne źródła energii. Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładano działalność gospodarczą. Aby polityka spójności była kontynuowana, trzeba o to zabiegać, zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. Należy aktywnie uczestniczyć w pracach nad przyszłym kształtem tej polityki i jej budżetem. Makroregion Polski Wschodniej liczy, że będzie kontynuowany specjalny program operacyjny dla naszych pięciu województw.

Pan Marszałek Adam Jarubas, przewodniczył obradom Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP, która opracowała stanowisko w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej po 2020 roku. Regiony Polski Wschodniej charakteryzują się najniższym w skali kraju i jednym z najniższych w skali UE poziomem rozwoju ( PKB per capita wynosi poniżej 50% średniej unijnej), starzejącym się społeczeństwem, niższym niż reszta kraju poziomem wykształcenia, zapóźnieniami, infrastrukturalnymi, niską produktywnością wszystkich sektorów gospodarki oraz słabą dostępnością transportową. Pan Marszałek powiedział, ze mając na uwadze efektywność i racjonalność dotychczas wykorzystanych środków oraz kierując się dążeniem do skutecznego i trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych w Polsce Wschodniej, samorządy województw Polski Wschodniej podjęły starania o odnowienie Strategii rozwoju Polski Wschodniej.     Marszałkowie Polski Wschodniej są zgodni, że przyszły Program Operacyjny, którego szczegółowy zarys zawarto w treści przedstawionego dziś Stanowiska powinien koncentrować się na:  - zintegrowanych działaniach w obszarze infrastruktury, w szczególności drogowej i kolejowej  (w tym kolei aglomeracyjnych).
- inicjatywach angażujących miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne oraz średnie i małe ośrodki miejskie, które mogą stać się siłą sprawczą kształtowania konkurencyjności regionów Polski wschodniej i całego kraju;
- przedsięwzięciach służących podniesieniu cyfrowych kompetencji mieszkańców Polski Wschodniej;
- rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie funkcji uzdrowiskowej bazującej na walorach środowiskowych Makroregionu;

W czasie debaty towarzyszącej podpisaniu deklaracji #CohesionAlliance zwrócono uwagę, że Komisja Europejska rozpoczęła serię konsultacji przygotowawczych do kolejnych wieloletnich ram finansowych. Jesienią tego roku przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych nowego budżetu UE na okres po 2020r.                                                                                        

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w obszarach takich, jak : spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

 

Galeria zdjęć

Podpisanie deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.
Spotkanie samorządowców w Domu Polski Wschodniej
Spotkanie samorządowców w Domu Polski Wschodniej
Spotkanie samorządowców w Domu Polski Wschodniej
Spotkanie samorządowców w Domu Polski Wschodniej