Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 30 listopada 2018

Dnia 29 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 9/2018 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 r. w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Przedmiotowy harmonogram jest wynikiem uzgodnień pomiędzy Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytucją Pośredniczącą Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Instytucją  Pośredniczącą ZIT. Został sporządzony zgodnie  z art.47 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zgodnie z którym Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do opracowania i zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz na portalu, do dnia 30 listopada każdego roku, harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, których przeprowadzenie planowane jest na kolejny rok kalendarzowy.

Harmonogram dostępny tutaj...