Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Data opublikowania: 17 stycznia 2019

Szanowni Państwo

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w miesiącach styczeń - kwiecień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy - konsorcjum firm: LB&E z siedzibą w Podkowie Leśnej oraz EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. z siedzibą w Warszawie.

Celem badania jest ocena postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w połowie okresu jego wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów ram i rezerwy wykonania. Informacje uzyskane przez ewaluatorów oraz wyniki badania prezentowane będą w zbiorczych zestawieniach bez ujawniania danych poszczególnych uczestników.

Szczegółowe informacje nt. badania znajdziecie Państwo w liście polecającym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki: