Badanie ewaluacyjne pn.:Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)

Data opublikowania: 25 stycznia 2019

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „„Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap).”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Celem badania jest dokonanie analizy, w jaki sposób wsparcie z EFS przyczyniło się do zmiany sytuacji uczestników projektów, którzy byli pracujący w momencie przystąpienia do projektu. Celem szczegółowym badania jest oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

Badanie obejmuje, obok analizy dokumentów, także metody interaktywne tj. badanie ilościowe - wywiady CAWI/CATI z uczestnikami projektów EFS realizowanych w ramach  RPOWŚ 2014-2020, wywiady pogłębione z przedstawicielami beneficjentów działania 10.5 RPOWŚ 2014-2020.

Przeprowadzenie badania jest obligatoryjne z uwagi na przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., przewidujące obowiązek monitorowania losów uczestników projektów 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (Art. 5 i pkt 4 załącznika nr 1 Rozporządzenia dotyczącego EFS 1304/2013).

Szczegółowe informacje nt. badania znajdziecie Państwo w liście polecającym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki: