Rozstrzygniecie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-197/18 z zakresu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Data opublikowania: 7 lutego 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 6 stycznia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 206/19 dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 2 777 286,87 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 1 920 852,72 PLN.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączone pliki: