Parki ogłosiły przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Data opublikowania: 15 kwietnia 2019
Parki ogłosiły przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Parki ogłosiły przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

W Umianowicach w gminie Kije (powiat pińczowski), w bezpośrednim sąsiedztwie kolejki wąskotorowej „Expres Ponidzie”, na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych, bo obejmującym tereny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000, tzw. „Śródlądowej delty Nidy” powstanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.


Jak poinformował Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – wczoraj ogłoszono przetarg na budowę „Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo. Wartość projektu wynosi blisko 14,5 mln zł.

W ramach projektu planuje się między innymi:
•Budowę budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej składającego się ze strefy noclegowej, edukacyjno-konferencyjnej i biurowej oraz pracowni projektowo – badawczych dla naukowców i studentów.
•Budowę „Nidarium” – wielogabarytowego akwarium przedstawiającego życie w środowisku rzeki Nidy.
•Adaptację zabytkowego budynku stacji istniejącej kolejki z przeznaczeniem na cele wystawienniczo – gastronomiczne.
•Przebudowę wieży ciśnień w celu wykorzystania do obserwacji ornitologicznych.
•Zagospodarowanie terenu obejmujące budowę dróg dojazdowych, ppoż, technicznych, ciągów pieszych, miejsc postojowych, placu manewrowego, ogrodzenia, instalacji zewnętrznych, zbiornika ppoż, zbiornika na deszczówkę, miejsc do prowadzenia warsztatów ekologicznych (w tym ogródków działkowych), małej architektury (tj. śmietniki, ławki, stoliki itp.).

Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu będzie przede wszystkim prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego, między innymi poprzez organizację terenowych warsztatów edukacji przyrodniczej, kilkudniowych pobytów w ramach „zielonych szkół”, plenerów fotograficznych i plastycznych, obozów naukowych i wycieczek krajoznawczych oraz zajęć rekreacyjnych. Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo – badawczych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym miejscem dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy tzw. ”syndrom deficytu natury”. Wiąże się to z tym, że współczesny człowiek cywilizacji zachodniej traci bezpośredni kontakt z naturą. Szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży. Okazuje się, że one stosunkowo szybko odnajdują w sobie potrzebę bliskości z przyrodą, naturalnym ruchem, przygodą. Trzeba tylko przywrócić im możliwość kontaktu z lasem, rzeką czy łąką. Ogromny potencjał tkwi w zajęciach prowadzonych na łonie natury, gdzie młodzi ludzie poznają przyrodę wszystkimi zmysłami, uczą się jej i badają, dlatego chcemy uwrażliwić tych młodych ludzi na jej piękno oraz nauczyć jak ją chronić dla przyszłych pokoleń.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro