Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19

Data opublikowania: 15 maja 2019

Załączone pliki: