Innowacje społeczne dotyczące opieki długoterminowej – Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Data opublikowania: 24 czerwca 2019

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw, odnoszących się do opieki długoterminowej, w ramach Europejskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Wnioski można składać do 10 września br.

Szczegółowe informacje (w j. angielskim), dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania, terminy składania wniosków oraz formy wsparcia znajdują się pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes

Propozycje, przedstawiane we wnioskach o dofinansowanie, powinny zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:

- opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostania wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,

- opracowanie trwałych, wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;

- wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.

Komisja Europejska wskazała przykładowe rodzaje działań, które mogą być współfinansowane w ramach konkursu, a mianowicie:

- zbieranie danych i przeprowadzanie badań;

- opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieki zintegrowanej, opieki domowej lub opieki społecznej;

- opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;

- działania mające na celu tworzenie i ulepszanie współpracy między podmiotami, w tym wymianę dobrych praktyk;

- opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;

- konferencje, seminaria;

- opracowywanie programów szkolenia;

- działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki długoterminowej.

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu wynosi 10 mln EUR.

Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu, przy czym każdorazowo dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. kosztów inicjatywy.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego