Komunikat dotyczący zmiany terminu ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałań: 8.1.1, 8.3.3, 8.4.2 oraz 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 16 września 2019

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że termin ogłoszenia naborów w ramach Poddziałań: 8.1.1, 8.3.3, 8.4.2 i 9.2.1, zaplanowanych na koniec września 2019 r. został przesunięty.

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, które weszły w życie z dniem 9 września nakłada na Instytucję Zarządzającą RPO obowiązek stosowania zapisów zawartych w ww. dokumencie. Powoduje to konieczność zaktualizowania i ponownego zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPOWŚ ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, jak również aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
i jego akceptacji przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.  

W związku z powyższym, konkursy zaplanowane pierwotnie we wrześniu zostaną ogłoszone w październiku br., po uprzednim zaktualizowaniu kryteriów i SZOOP.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wymienionych konkursach.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego