O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH PODCZAS SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE

Data opublikowania: 25 września 2020
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniu 24 września 2020 r. z inicjatywy Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się IX spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

W skład grupy wchodzą m.in.: fundusze pożyczkowy i poręczeniowy, regionalne instytucje wspierające przedsiębiorczość, instytucje otoczenia biznesu, a także regionalni przedsiębiorcy. Spotkanie prowadził Pan Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju a aktywny udział w zaplanowanej dyskusji wzięli m.in. przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Kieleckiego Parku Technologicznego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju czy Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach.

Wydarzenie to było poświęcone aktualnemu stanowi wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w obszarze zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie, poruszane były kwestie bieżących działań wspierających sektor MŚP, w tym założenia i szczegóły prac nad Krajowym Planem Odbudowy w zakresie walki ze skutkami kryzysu gospodarczego. Ideą tego zaproponowanego instrumentu wsparcia w ramach funduszu jest odbudowa i zapobieganie wzrostowi różnic ekonomicznych w UE po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 poprzez m.in. wsparcie reform i inwestycji publicznych. Łączna szacowana alokacja dla Polski wynosi 57,3 mld Euro. W ramach KPO zostały powołane tematyczne grupy robocze, m.in.: transport, zdrowie, innowacje czy cyfryzacja, które służą ocenie projektów inwestycyjnych zgłaszanych przez resorty, regiony i partnerów społecznych.

Spotkanie było również doskonałą okazją do rozmów na temat przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027, stanu negocjacji rozporządzeń polityki spójności oraz prac Samorządu Województwa nad nowymi dokumentami strategicznymi, co zgodnie z założeniem będzie pozwalało na lepszy dostęp dla sektora MŚP do oferty instrumentów finansowych.  

Projekt „ATM for SMEs” realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu w okresie: 01.04.2016 – 31.03.2021r., w ramach Programu  INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP). Jego głównym założeniem jest stworzenie lepszego dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP na poziomie regionalnym, tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą pomiędzy instytucjami mikrofinansowania, w celu zwiększenia społecznego zasięgu instytucji finansowych.               

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program  INTERREG EUROPA.

Galeria zdjęć

Uczestnicy spotkania
Prowadzący spotkanie Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
Plansza informacyjna
Prezentacja materiałów podczas spotkania
Uczestnicy spotkania