Ogłaszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Konkurs w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej

Data opublikowania: 28 marca 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.  Regionalna Pomoc Inwestycyjna.

 

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.  

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚPmikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie    oceny  projektu,  jak  również  przed  podpisaniem  umowy o dofinansowanie,
  • Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru. W tym  okresie  działalność  wnioskodawcy  nie  może  podlegać zawieszeniu;
  • nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

 

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej regionalnej, tj. stosowanej w województwie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN

IV.Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu nie może przekroczyć dostępnej w ramach przedmiotowego konkursu kwoty alokacji.

V.Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu Uwaga !!! Zmiana terminu składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 314.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 29.04.2019 roku do dnia 24.06.2019 roku (w ostatnim dniu naboru wnioski będzie można przesyłać do godziny 15.00 ).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych (III piętro – pok. 314), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 24 czerwca 2019 roku złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI.Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (Regionalna Pomoc Inwestycyjna), który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych  – 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 57

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2019 rok pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 Konkurs nie jest podzielony na rundy

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: