Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Sadowie
Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałego pobytu dziennego (dzienny dom pomocy, klub seniora), usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, tworzenie miejsc w nowym mieszkaniu wspomaganym lub mieszkaniu chronionym, szkolenia (zajęcia praktyczne), poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenie, w tym rodziny, których dochód nie przekracza 150 proc. właściwego kryterium dochodowego.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
110
Realizator:

GMINA SADOWIE

Sadowie 86
27-580 Sadowie

15 869-24-37

urzad@sadowie.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi