Ogłoszenie o konkursie numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Data opublikowania: 29 maja 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

 

KOMUNIKAT  dotyczący interpretacji zapisu „minimalna i maksymalna wartość projektu”

Zgodnie z zapisami Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badanie i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „Maksymalna wartość ogółem projektu wynosi: 10 000 000,00 zł. Minimalna wartość ogółem projektu wynosi 300 000,00 zł.

Poprzez wartość projektu należy rozumieć łącznie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17

w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka
 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020

Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Jednoetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości :

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

 

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu  lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 70 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,

b) dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,

c) dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość ogółem projektu wynosi: 10 000 000,00 zł. Minimalna wartość ogółem projektu wynosi 300 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.10.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w  ostatnim dniu naboru tj. 31.10.2017 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, Oś Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj.  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/,  36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142;

Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej – tel. /41/, 36-58-153, 36-58-154, 36-58-155, 36-58-163, 36-58-156;

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na kwiecień 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Dokumenty do pobrania: