Najważniejsze informacje

 • Żłobek objęty wsparciem EFS

  Zaglądamy do żłobków utworzonych dzięki RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza do obejrzenia reportażu ze żłóbków, objętych wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Materiał filmowy to efekt współpracy DW EFS oraz ekipy z Internetowej Telewizji Urzędu Marszałkowskiego, która odwiedziła placówki w Opatowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim, korzystające z unijnego dofinansowania.

 • Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

  Samorządy o synergii i współpracy

  Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ludzie świata nauki i społecznicy wzięli udział w Forum Samorządowym, zorganizowanym przez Powiat Kielecki pod hasłem „Gmina – Powiat - Województwo- Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Regionu”. Dyskusja dotyczyła obszarów współpracy samorządów, ich autonomiczności i finansów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który podczas spotkania przedstawił efekty polityki rozwoju regionalnego.

 • Uczestnicy uroczystego podpisania umów z beneficjentami

  Na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem

  Jedenaście projektów otrzymało dofinansowanie w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, wśród których są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej, odbyło się w czwartek, 19 stycznia 2017 roku w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. Ze strony samorządu województwa świętokrzyskiego umowy podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

 • Spawacz w trakcie pracy

  Nowa jakość szkolnictwa zawodowego - projekt

  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozpoczęło realizację projektu wspierającego rozwój szkolnictwa zawodowego „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej - Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”.

 • Uczestnicy obrad

  Obradowała Komisja ds. Polski Wschodniej ZWRP

  13 stycznia 2017 r. pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisało w Lublinie Plan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli: Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Gustaw Marek Brzezin. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jerzy Leszczyński – marszałek województwa podlaskiego, Bogdan Romaniuk. wicemarszałek województwa podkarpackiego oraz gospodarz spotkania - Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

 • Uczestnicy spotkania informacyjnego

  Spotkanie informacyjne w trakcie naboru w ramach Działania 4.4 "Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w dniu 12 stycznia 2017 roku spotkanie informacyjne w ramach konkursu z Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 • Uczestnicy warsztatów

  Projekty „społeczne” w ramach RPOWŚ 2014-2020 – warsztaty dla autorów wniosków

  Jak uniknąć błędów, przygotowując projekt RPO ze sfery usług społecznych? Jakie informacje zawrzeć we wniosku o dofinansowanie, jakie zaś są zbędne? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy dwóch edycji warsztatów dla autorów projektów, dotyczących aktualnie trwających konkursów z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” oraz z Poddziałania 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT”. W spotkaniach, zorganizowanych przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ, uczestniczyło ponad 50 osób.

Wiadomości

 • Zaglądamy do żłobków utworzonych dzięki RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza do obejrzenia reportażu ze żłóbków, objętych wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Materiał filmowy to efekt współpracy DW EFS oraz ekipy z Internetowej Telewizji Urzędu Marszałkowskiego, która odwiedziła placówki w Opatowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim, korzystające z unijnego dofinansowania.    

 • Ogłoszenie o zakończeniu naboru w ramach Działania 2.5

  W dniu 20 stycznia 2017 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16  w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 25 projektów na łączną kwotę 468 027 901,04 PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 187 105 688,28 PLN z RPOWŚ.

 • Samorządy o synergii i współpracy

  Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ludzie świata nauki i społecznicy wzięli udział w Forum Samorządowym, zorganizowanym przez Powiat Kielecki pod hasłem „Gmina – Powiat - Województwo- Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Regionu”. Dyskusja dotyczyła obszarów współpracy samorządów, ich autonomiczności i finansów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który podczas spotkania przedstawił efekty polityki rozwoju regionalnego.

 • Śródmieście Kielc

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II

  dofinansowanie z UE:

  18 845 249,91 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha