Najważniejsze informacje

 • Misja gospodarcza ASTANA EXPO

  Region Świętokrzyski zauważony na ASTANA EXPO

  Region Świętokrzyski został wyróżniony za udział i organizację misji wyjazdowej przedsiębiorców na Wystawę Światową ASTANA EXPO. Misja gospodarcza została zorganizowana w ramach Projektu Promocji Gospodarczej realizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Spotkanie w sprawie projektu „Budowa kampusu laboratoryjnego GUM w Kielcach”

  Spotkanie w sprawie projektu „Budowa kampusu laboratoryjnego GUM w Kielcach”

  W dniu 14 listopada 2017 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie, którego celem było przekazanie przez Główny Urząd Miar, jako beneficjenta projektu, oferty możliwej współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa świętokrzyskiego w obecnych i planowanych w przyszłości obszarach gospodarczych w zakresie metrologii w laboratoriach, które powstaną w ramach planowanej rozbudowy Infrastruktury badawczo-rozwojowej GUM.

 • Spotkanie przedstawicieli województw Polski Wschodniej

  Spotkanie przedstawicieli województw Polski Wschodniej

  W piątek, 10 listopada 2017 roku w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli województw wchodzących w skład makroregionu Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego. Spotkanie, któremu przewodniczył Pan Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, poświęcone było wypracowaniu wspólnego stanowiska regionów w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+.

 • Spotkanie z beneficjentami

  Jak prawidłowo zrealizować projekt, rozliczyć go w terminie i uniknąć błędów we wnioskach o płatność? - Departament Wdrażania EFS UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne.

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Spotkanie dotyczy praktycznych aspektów rozliczania projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zachęcamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji tego typu projektów.

 • Wystąpienie Wojciecha Legawca - Prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój

  Posiedzenie Rady Klastra Uzdrowiskowego

  W dniu 7 listopada w Centrum Konferencyjnym Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady Klastra Uzdrowiskowego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Klastra, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój Wojciech Legawiec

 • Podpisanie umowy

  Efektywne przetwarzanie odpadów w Międzygminnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach

  „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach” – pre-umowę na ten projekt podpisali 2 listopada w siedzibie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o. o. w Janczycach, gminie Baćkowice marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Świętokrzyskie w pilotażowym programie Unii Europejskiej

  W środę, 25 października, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego drugi dzień przebywali w regionie świętokrzyskim, by podsumować wspólną inicjatywę pod nazwą „Poland: Catching-up Regions”. Tym razem w Staszowie rozmawiali o planowaniu przestrzennym, przygotowywaniu nowych terenów inwestycyjnych, rozwoju przedsiębiorczości

Wiadomości

Możliwość zaplanowania współpracy ponadnarodowej w projektach finansowanych z EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs umożliwiający podjęcie współpracy ponadnarodowej w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze I...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Konkurs: RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17

 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

  Sukcesy projektów

  Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania

  dofinansowanie z UE:

  1 545 197,67 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury