Najważniejsze informacje

 • Wyjazdowa misja gospodarcza do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu, 20-24 listopada 2017 r.

  Wyjazdowa misja gospodarcza do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu, 20-24 listopada 2017 r.

  Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (15 miejsc), z sektora MŚP, działających w branżach spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej na uczestnictwo w wyjazdowej misji gospodarczej do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu w terminie 20-24 listopada 2017 r. Koszty misji pokrywa Organizator.

 • Agata Binkowska i Mariusz Walachnia

  Ekologiczne inwestycje w Bliżynie i Suchedniowe

  Pre-umowy z włodarzami gmin Bliżyn i Suchedniów na realizację projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie obu gmin podpisała członek Zarządu Województwa Agata Binkowska.

 • Podpisanie pre-umowy

  Zmodernizują oczyszczalnię ścieków w Daleszycach

  W Daleszycach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał pre-umowę z burmistrzem Dariuszem Meresińskim na realizację projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w Daleszycach.

 • Podpisanie umowy

  Wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych w Połańcu

  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał z burmistrzem Połańca Jackiem Tarnowskim umowę na realizację projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ 2014-2020.

 • Podpisanie umowy

  Nowy budynek dla buskiej "budowlanki"

  Starosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Perfect Sp.z o o. w Bilczy - wykonawcą zadania pn."Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych". W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Jarubas.

 • Z cyklu warsztatów Departamentu Wdrażania EFS skorzystało ponad 40 osób

  Kolejne warsztaty dla autorów projektów ze sfery usług społecznych RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ prowadzi cykl warsztatów skierowanych do potencjalnych autorów projektów „społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad czterdziestu Beneficjentów zyska wiedzę niezbędną do aplikowania w konkursie z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, skierowanym do partnerstw złożonych z jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

Wiadomości

VI edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 9.Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-112/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Konkurs dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-112/17

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Kolejowy pojazd szynowy zakupiony ze środków Unijnych

  Sukcesy projektów

  Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  11 281 463,41 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono 2 jednostki taboru kolejowego