Najważniejsze informacje

 • Wyjazdowa misja gospodarcza do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu, 20-24 listopada 2017 r.

  Wyjazdowa misja gospodarcza do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu, 20-24 listopada 2017 r.

  Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (15 miejsc), z sektora MŚP, działających w branżach spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej na uczestnictwo w wyjazdowej misji gospodarczej do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu w terminie 20-24 listopada 2017 r. Koszty misji pokrywa Organizator.

 • Agata Binkowska i Mariusz Walachnia

  Ekologiczne inwestycje w Bliżynie i Suchedniowe

  Pre-umowy z włodarzami gmin Bliżyn i Suchedniów na realizację projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie obu gmin podpisała członek Zarządu Województwa Agata Binkowska.

 • Podpisanie pre-umowy

  Zmodernizują oczyszczalnię ścieków w Daleszycach

  W Daleszycach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał pre-umowę z burmistrzem Dariuszem Meresińskim na realizację projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w Daleszycach.

 • Podpisanie umowy

  Wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych w Połańcu

  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał z burmistrzem Połańca Jackiem Tarnowskim umowę na realizację projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ 2014-2020.

 • Podpisanie umowy

  Nowy budynek dla buskiej "budowlanki"

  Starosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Perfect Sp.z o o. w Bilczy - wykonawcą zadania pn."Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych". W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Jarubas.

 • Z cyklu warsztatów Departamentu Wdrażania EFS skorzystało ponad 40 osób

  Kolejne warsztaty dla autorów projektów ze sfery usług społecznych RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ prowadzi cykl warsztatów skierowanych do potencjalnych autorów projektów „społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad czterdziestu Beneficjentów zyska wiedzę niezbędną do aplikowania w konkursie z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, skierowanym do partnerstw złożonych z jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

Wiadomości

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Osi 8.Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych.
Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17

Zakończona została ocena formalna wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich do Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęły 2 projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

 • Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur

  dofinansowanie z UE:

  2 712 242,94 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury