Najważniejsze informacje

 • Uczestnik stażu

  Uczniowie świętokrzyskich szkół zawodowych rozpoczęli staże u pracodawców

  24 uczniów z 27 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów województwa rozpoczęło w lipcu staże w 71 świętokrzyskich firmach w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy a partnerem odpowiedzialnym za organizację staży i praktyk - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 • Uczestnicy spotkania Komitetu Sterującego projektu Lagging Regions

  Drugi Komitet Sterujący Lagging Regions

  Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Banku Światowego oraz samorządów województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego wzięli udział w drugim spotkaniu Komitetu Sterującego projektu Lagging Regions, które odbyło się w dniu 19 lipca br. w siedzibie Banku Światowego w Warszawie.

 • Uczestnicy spotkania

  Projekty z RPOWŚ 2014-2020 pomogą w sferze włączenia społecznego w regionie

  Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej, tworzenie świetlic środowiskowych, pomoc w usamodzielnianiu się, zapewnienie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, trening życia w mieszkaniach wspomaganych czy aktywizacja społeczno-zawodowa – to tylko przykłady działań z obszaru włączenia społecznego, omawiane podczas spotkania informacyjnego pt. „Dać drugą szansę - możliwości tworzenia projektów ze sfery włączenia społecznego w konkursach ogłaszanych w III i IV kw. 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, zorganizowanego przez Departament Wdrażania EFS.

 • Dzieci podczas zajęć przedszkolnych

  Niebawem nowy nabór na projekty "przedszkolne"

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w sierpniu 2016 roku, planuje ogłoszenie kolejnego konkursu na projekty w ramach Poddziałania 8.3.1 "Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolne" RPOWŚ na lata 2014-2020, zakładające wsparcie edukacji przedszkolnej w naszym regionie.

 • IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  W środę 29 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach odbyło się IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu wziął udział również Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pani Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ.

 • Podpisywanie umowy

  Dofinansowanie projektów społecznych i edukacyjnych

  Umowy na dofinansowanie działań edukacyjnych i wsparcie społeczne mieszkańców świętokrzyskiego, na łączną kwotę ponad 14 mln zł, podpisał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki 15 nowym projektom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w naszym regionie powstaną nowe świetlice środowiskowe i mieszkania chronione. Na wsparcie będą mogły liczyć także rodziny zastępcze i uczniowie szkół zawodowych.

Wiadomości

 • Parku Miniatur i Rozrywki

  Sukcesy projektów

  Podniesienie konkurencyjności F.H. ZŁOTA RÓŻA & SABAT 1 ZENON DAŃDA poprzez powiększenie wprowadzenie nowych usług - Parku Miniatur i Rozrywki, restauracji i wyciągu orczyków bezpodporowych

  dofinansowanie z UE:

  1 582 857,09 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  499 wspartych MŚP

  2587 nowych miejsc pracy