Najczęściej zadawane pytania

Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do ich pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru Wniosków o dofinansowanie.

Interpretacja kryterium dostępu w ogłoszonych przez DW EFS konkursach dla Poddziałania 9.2.1 i Poddziałania 9.2.2 RPO WŚ

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Beneficjentów odnośnie odpłatności za usługi społeczne w projektach przedstawiamy poniżej odpowiedź na zadawane pytanie.

Pytanie: Czy zaplanowanie w projekcie obowiązku wnoszenia odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych lub asystenckich przez uczestników projektu, którzy osiągają dochody powyżej 100% właściwego kryterium dochodowego (o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej) – zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy – będzie skutkowało niespełnieniem kryterium dostępu, w którym określono, że odpłatność za usługi ma dotyczyć osób, które przekroczą 150% kryterium?

Odpowiedź: Realizując wsparcie w ramach projektu Projektodawca zobowiązany jest do zachowania zgodności z przepisami prawa krajowego. W sytuacji, gdy zgodnie z uchwałą Rady Gminy częściową odpłatność za usługi ponoszą uczestnicy, których dochód przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego pomocy społecznej, co do zasady kryterium dostępu nr 4 (w przypadku konkursu dla Poddziałania 9.2.1) oraz kryterium dostępu nr 6 (w przypadku konkursu dla Poddziałania 9.2.2) uznaje się za spełnione.

Definicja kryterium oraz treść regulaminu konkursu w części 2.1 Typy operacji w ramach naboru oraz szczegółowe wymogi wskazują na obowiązek określenia i przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie zasad odpłatności jakie zostaną zastosowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu, skorelowanych z zasadami dotychczas przez siebie stosowanymi.

 • Data opublikowania: 16 stycznia 2017

Informacja dotycząca konkursu RPSW.08.04.02-IZ.00-26-052/16 dla Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych

W związku z napływającymi pytaniami kierowanymi do IOK, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że wskazane w załączniku nr VII do Regulaminu konkursu RPSW.08.04.02-IZ.00-26-052/16 – Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług – ceny jednostkowe są poglądowe, a kategorie kosztów  nie stanowią katalogu zamkniętego.

Oznacza to, że wszystkie egzaminy i certyfikaty zarówno w zakresie ICT oraz języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski) są możliwe pod warunkiem, że przedsięwzięcia są zgodne m. in.:

 • w przypadku języków obcych – z załącznikiem nr XII do Regulaminu konkursu – Stawki jednostkowe na szkolenia językowe, oraz z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • w przypadku ICT – z załącznikiem nr XIII do Regulaminu konkursu – Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych.

Certyfikaty i inne uzyskane dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być uznawane według zasad określonych w załączniku nr XIV do Regulaminu konkursu – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Data opublikowania: 7 października 2016

Ważna informacja dla beneficjentów RPO WŚ – rozróżnienie między kwalifikacjami a kompetencjami w projektach

W związku z potrzebą rozróżnienia kwalifikacji i kompetencji w projektach EFS, Departament Wdrażania Europejskiego UM WŚ przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Kwalifikacja to efekty procesu uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) realizowanego zgodnie z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Formalne potwierdzenie polega na wydaniu odpowiedniego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu, itp.) przez uprawnioną instytucję, po dokonaniu oceny efektów uczenia się i stwierdzeniu, że efekty te odpowiadają wymaganiom dla danej kwalifikacji (po walidacji).

Kwalifikacje należy rozumieć więc jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

Kwalifikacje można zdobyć w procesie edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub przez uczenie się nieformalne.

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie.

Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.

 

Przykład dot. kwalifikacji operatora koparki:

Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji operatora koparki jest: udział w kursie, ukończenie go i zdanie egzaminu oraz otrzymanie od instytucji certyfikującej (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) dokumentu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się 

o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

 1. a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
 2. b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
 3. c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
 4. d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena)
  z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Przykładem nabycia kompetencji jest szkolenie typu Nowoczesny Sprzedawca.

Szkolenie tego typu może prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów realizowanych ze środków EFS, pod warunkiem zrealizowania wszystkich powyższych  etapów nabycia kompetencji.

We wniosku o dofinansowanie należy:

- zdefiniować grupę docelową, która będzie objęta wsparciem,

- określić standard wymagań, tj. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych (np. UP nabędzie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej),

- po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać weryfikacji nabycia kompetencji (np. poprzez egzamin wewnętrzny pisemny/ustny, test, rozmowa oceniająca, itd.),

- porównać wyniki z opisanym standardem wymagań.

Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła
do potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej RPO WŚ 2014-2020

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/448-aktualizacja-podstawowych-informacji-dotyczacych-uzyskiwania-kwalifikacji-w-ramach-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego?start=80

 • Data opublikowania: 11 lipca 2016

Czy aglomeracja, która nie widnieje w III Aktualizacji KPOŚK (będącej załącznikiem do dokumentacji konkursowej), ale widniejąca w IV Aktualizacji będącej w trakcie opracowywania, jest podmiotem uprawnionym do aplikowania w ogłoszonym konkursie?

III Aktualizacja  KPOŚK obowiązywała w dniu ogłoszenia konkursu, zatem z tą wersją będzie sprawdzane spełnienie kryterium formalnego - aglomeracje, które nie znajdują się w III AKPOŚK nie będą spełniały tego kryterium.

Przewidywane są kolejne konkursy w Działaniu 4.3, ponieważ alokacja I konkursu nie wyczerpuje całej alokacji dla działania.

 • Data opublikowania: 7 marca 2016

Czy wskaźnik koncentracji dla aglomeracji należy także wyliczyć dla projektu obejmującego tylko modernizację oczyszczalni w danej aglomeracji (w projekcie nie jest realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej)?

Wskaźnik koncentracji aglomeracji należy wyliczyć tylko dla projektów, w ramach których budowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

 • Data opublikowania: 7 marca 2016

W jaki sposób , w ramach działania 4.3, uwzględnić podłączane obiekty typu szkoły, przedszkola?

W planowanej liczbie mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej do budowy w ramach projektu sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić tylko stałych mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji - w liczbie tej nie uwzględnia się projektowanych obiektów generujących ścieki przemysłowe oraz obiektów typu szkoła, przedszkole.

 • Data opublikowania: 7 marca 2016

Czy położenie terenu kanalizowanego w granicach obszaru chronionego krajobrazu upoważnia do przyjęcia na tym terenie wskaźnika koncentracji 90 Mk/km?

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. z póź. zm. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) o ochronie przyrody, do której odnosi się przywołane rozporządzenie, formami ochrony przyrody są:

1)   parki narodowe;
2)   rezerwaty przyrody;
3)   parki krajobrazowe;
4)   obszary chronionego krajobrazu;
5)   obszary Natura 2000;
6)   pomniki przyrody;
7)   stanowiska dokumentacyjne;
8)   użytki ekologiczne;
9)   zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10)  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Wobec powyższego położenie terenu kanalizowanego w granicach  obszaru chronionego krajobrazu wyczerpuje przepis §3 pkt. 5 ppkt. 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i upoważnia do przyjęcia na tym terenie wskaźnika koncentracji minimum 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.

 • Data opublikowania: 7 marca 2016

Czy jeśli zakres objęty projektem obejmuje m.in. wymianę kanalizacji sanitarnej na nową, na potrzeby wyliczenia wartości wskaźnika koncentracji osoby zamieszkujące na tym obszarze i objęte projektem należy traktować jako nowo podłączone?

Wskaźnik koncentracji aglomeracji wyliczany jest wyłącznie w przypadku, gdy projektem objęta jest budowa nowych odcinków kanalizacji.

Osoby już korzystające z podłączeń kanalizacyjnych nie mogą być traktowane jako nowo podłączone Mk plan, powinny natomiast zostać uwzględnione przy ustalaniu wielkości Mk istn, podobnie długość wymienianej kanalizacji będzie uwzględniona w wielkości L ist, a nie L plan. ( Obliczeń należy dokonać np. metodologii Obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji  dostępnej w załączeniu do konkursu )

Jeśli natomiast, po modernizacji/wymianie odcinka kanalizacji okaże się, że pojawiły się nowe obiekty (osoby) możliwe do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, będą one mogły zostać uwzględnione w Mk plan oraz równocześnie wliczone do deklarowanej wartości wskaźnika rezultatu.

 • Data opublikowania: 7 marca 2016

Czy można realizować projekt w którym współczynnik koncentracji jest zachowany w odcinku zabudowanym, a dalszy odcinek potraktować jako tranzytowy i ująć go w kosztach niekwalifikowanych projektu?

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji -wskaźnik koncentracji oblicza się dla całej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej. Nie można więc realizować projektu w przedstawionej formule.

 • Data opublikowania: 7 marca 2016

Strona 1 z 3

Przejdź do strony