Najczęściej zadawane pytania

Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do ich pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru Wniosków o dofinansowanie.

Interpretacja kryterium dostępu związanego z pobieraniem opłat za usługi opiekuńcze w projektach z Podziałania 9.2.1 RPO WŚ

W związku z pytaniami dotyczącymi interpretacji zapisów kryterium dostępu nr 6 w konkursach o nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19, RPSW.09.02.01-IZ.00-26-252/19 i RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19, Departament Wdrażania EFS informuje, że:

  1. Wsparcie w projektach powinno być adresowane w pierwszej kolejności do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Oznacza to, że wnioskodawca powinien preferować takie osoby w kryteriach rekrutacji do projektu.
  2. Wnioskodawca nie może pobierać od ww. osób opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane w ramach projektu. Wyjątek stanowią projekty, w których wnioskodawcą są gminy i/lub ich jednostki, gdzie obowiązują uregulowania dotyczące odpłatności za usługi społeczne. Wówczas w projekcie należy zastosować zasady odpłatności za świadczone usługi zgodne z zasadami dotychczas stosowanymi i uregulowanymi uchwałą Rady Gminy.
  3. Osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego mogą być uczestnikami projektu i beneficjent może (ale nie musi) pobierać od nich opłaty, zgodnie z ustalonymi przez siebie warunkami. Wysokość opłat powinna być uzależniona od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz rodzaju usługi. Uwaga! Również w tym przypadku wyjątek stanowią projekty, w których wnioskodawcą są gminy i/lub ich jednostki, gdzie obowiązują uregulowania dotyczące odpłatności za usługi społeczne. Wówczas w projekcie należy zastosować zasady odpłatności za świadczone usługi zgodne z zasadami dotychczas stosowanymi i uregulowanymi uchwałą Rady Gminy.
  4. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, zastosowanie opłat musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te muszą stanowić wkład własny. Jeśli na etapie realizacji przedsięwzięcia zmieni się liczba osób, od których beneficjent pobiera opłaty za usługi, wówczas będzie można dokonać stosownych modyfikacji w realizowanym projekcie. Modyfikacje mogą polegać przykładowo na dodaniu nowej pozycji w budżecie projektu (jeśli takiej nie było) ujmującej wpłaty uczestników projektu lub na zmianie kwoty poszczególnych pozycji wkładu własnego w projekcie.

 

Data opublikowania: