Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 maja 2020 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Busko-Zdrój

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 maja 2020 (niedziela)

Formy wsparcia:

Tworzenie nowych miejsc reintegracji w CIS, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, socjalne, kursy, szkolenia.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością (38 osób) z terenu gminy Busko-Zdrój.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Miasto Kielce

Rekrutacja:

III edycja rekrutacji rozpocznie się w maju 2019 r. i trwa do lutego.2020 r.

Formy wsparcia:

Aktywizacja społeczno-edukacyjna, Aktywizacja zawodowa.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością; osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Bielińskie stacje wsparcia

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 września 2016 (czwartek) i zakończy się 31 października 2020 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Bieliny

Rekrutacja:

  • Wrzesień 2019
  • Wrzesień 2020

Formy wsparcia:

Usługi społeczne, wsparcie psychologiczne, zajęcia tematyczne, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, rajdy pisze, pikniki rodzinne/wydarzenia plenerowe, półkolonie, wycieczki.

Grupa docelowa:

275K, 135M - mieszkańcy Gminy Bieliny (195 - dzieci i młodzież, 215 dorośli - członkowie rodzin dzieci i otoczenia)

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2021 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Obrazów

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2021 (piątek)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałego pobytu dziennego (9dzienny dom pomocy, klub seniora).

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 60+ zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w życiu codziennym.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 marca 2019 (piątek) i zakończy się 28 lutego 2021 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Kazimierza Wielka

Rekrutacja:

  • I nabór
  • II nabór

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc w nowym mieszkaniu wspomaganym lub mieszkaniu chronionym, usługi społeczne, studia i szkolenia.

Grupa docelowa:

Osoby uczące się i pracujące na terenie pow. Kazimierskiego - uczniowie oraz nauczyciele i wychowawcy sprawujący opiekę nad uczn. W Zespole Placówek Szkolno-Wychowaczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.  Wsparcie: zostaną objęci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 16-24.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Dzienny Dom Pobytu

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 września 2018 (sobota) i zakończy się 31 grudnia 2020 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Pierzchnica

Rekrutacja:

1 września 2018 (sobota) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych formie krótkotrwałego pobytu dziennego, usługi asystenckie i opiekuńcze.

Grupa docelowa:

11K, 4M, osoby niesamodzielne z zapotrzebowaniem na pomoc w zakresie psychologicznym, społecznym, zdrowotnym.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Kluby seniora w gminie Zawichost

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2018 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Zawichost

Rekrutacja:

1 kwietnia 2018 (niedziela) - 31 marca 2020 (wtorek)

Formy wsparcia:

Kompleksowe usługi opiekuńcze realizowane przez Kluby Seniora.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 60+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowaną różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Sadowie

Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałego pobytu dziennego (dzienny dom pomocy, klub seniora), usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, tworzenie miejsc w nowym mieszkaniu wspomaganym lub mieszkaniu chronionym, szkolenia (zajęcia praktyczne), poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenie, w tym rodziny, których dochód nie przekracza 150 proc. właściwego kryterium dochodowego.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Rakowskie Centrum Rozwoju

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Raków

Rekrutacja:

1 stycznia 2018 (poniedziałek) - 31 października 2019 (czwartek)

Formy wsparcia:

Prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego (wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, rozwój uzdolnień, aktywne funkcjonowanie dzieci i młodzieży). prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo (prawnik, psycholog, terapeuta/profilaktyk, socjoterapeuta, psychoterapeuta), grupy wsparcia oparte na etosie samopomocy, działalność profilaktyczną (ogólnopolskie programy profilaktyczne,warsztaty rozwojowe).

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w formie zamkniętej w sposób ciągły do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników - 31.12.2019r.

Formy wsparcia:

Poradnictwo rodzinne, Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Strona 1 z 5

Przejdź do strony