Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

ZAZ drogą do otwartego rynku pracy

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek) i zakończy się 30 września 2020 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Powiat starachowicki

Rekrutacja:

1 maja 2019 (środa) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Formy wsparcia:

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, socjalne, kursy/szkolenia, staże.

Grupa docelowa:

Osoby opuszczające WTZ po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę Programową WTZ, osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, osoby długotrwale bezrobotne.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 (środa) i zakończy się 30 kwietnia 2022 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ruda Maleniecka

Rekrutacja:

1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowej placówki, wsparcie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej, rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Świetlice Środowiskowe odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 (środa) i zakończy się 30 kwietnia 2022 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Bodzechów

Rekrutacja:

 • 1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2019 (poniedziałek)
 • 1 czerwca 2020 (poniedziałek) - 30 września 2020 (środa)
 • 1 czerwca 2021 (wtorek) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie świetlicy środowiskowej, usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej, szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkolenia i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych, usługi społeczne w interesie ogólnym.

Grupa docelowa:

210K, 180 M, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

UTWORZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE NOWA SŁUPIA

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 (środa) i zakończy się 30 kwietnia 2022 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Nowa Słupia

Rekrutacja:

1 lipca 2019 (poniedziałek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

 • Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej, itp.
 • Zajęcia roz. kompet. kluczowe dzieci

Grupa docelowa:

152 osoby do 18 roku życia z terenu gminy Nowa Słupia (osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 (środa) i zakończy się 30 kwietnia 2022 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ożarów

Rekrutacja:

 • 1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2019 (poniedziałek)
 • 1 czerwca 2020 (poniedziałek) - 30 września 2020 (środa)
 • 1 czerwca 2021 (wtorek) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie 5 świetlic środowiskowych, zajęcia roz. kompet. kluczowe, wsparcie specjalistyczne: psychologiczne, logopedyczne, psychologiczne i prawne.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące Gminę Ożarów, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci 245 K, 205 M, 450 osób

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Wspieramy rodziny w gminie Łączna

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 (środa) i zakończy się 30 kwietnia 2022 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Łączna

Rekrutacja:

1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowej placówki, wsparcie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej, rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, praca z rodzicami dzieci.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "NOVA" w Starachowicach

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 (środa) i zakończy się 30 kwietnia 2022 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Starachowice

Rekrutacja:

1 maja 2019 (środa) - 30 kwietnia 2022 (sobota)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowej placówki, rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, współpraca specjalistów i instytucji, praca z rodzicami dzieci.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2021 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Busko-Zdrój

Rekrutacja:

 • I grupa - I. 2019r.
 • II grupa - XII. 2019r.
 • III grupa - XII. 2020r.

Formy wsparcia:

Zapewnienie schronienia (noclegownia), grupa wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (terapia uzależnień), poradnictwo specjalistyczne, warsztaty z artterapi, doradztwo zawodowe grupowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty porządkowe i pielęgnacja terenów zieleni.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Dla dobra rodziny

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2020 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat buski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej, funkcjonowanie Centrum dla rodzin i inne działania skierowane do rodzin zastępczych oraz klientów OIK, Klub Seniora, aktywizacja społeczna dla rodzin zastępczych oraz klientów OIK.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodziny i dzieci, osoby funkcjonujące w ramach pieczy zastępczej.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nowe kwalifikacje w zakresie inteligentnych specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 maja 2018 (wtorek) i zakończy się 30 kwietnia 2020 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

1 maja 2018 (wtorek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ DIAGNOZOWANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE POPRZEZ ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (W TYM OPRACOWANIE IPD).
 2. KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI WSPIERANEJ OSOBY.
 3. KURS KOSMETYCZKA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ.
 4. KURS ECDL PROFILE - 3 MODUŁY.
 5. STAŻE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 144 os.(82K,62M) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowią:

 • kobiety (co najmniej 82 os., 56,9% gr. docel.)
 • osoby po 50 r.ż. (38 os.; 26,4% gr.doc.)
 • osoby z niepełnosprawnościami (10 os.; 6,94% gr. doc.)
 • osoby długotrwale bezr. (14 os.; 9,72% gr.doc.)
 • osoby z niskimi kwalifikacjami - wykształc. do poziomu ISCED 3 (72 os., 50% gr. docel.)
 • osoby sprawujące opiekę nad os. zależ. oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki (10 os.; 6,94% gr. doc.).

Z w/w grupy co najmniej 20% uczestników (29 os.) będą stanowiły osoby bierne zaw. (pozostające bez zatrudnienia, lecz niezarejestrowane w PUP/MUP jako bezrob.). Pozostałą część grupy będą stanowiły os. bezrobotne (115 os.). W przypadku osób zarejestr. jako bezr. w proj. mogą wziąć udział jedynie osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz.1065, z późn. zm.).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników