Wiadomości

Zapraszamy na warsztaty z tworzenia „projektów przedszkolnych” w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty z tworzenia „projektów przedszkolnych” w ramach RPOWŚ 2014-2020
Zapraszamy na warsztaty z tworzenia „projektów przedszkolnych” w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Państwa do udziału w warsztatach przeznaczonych dla potencjalnych autorów wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 umożliwiających wsparcie edukacji przedszkolnej w naszym regionie.

Podczas warsztatów pracownicy DW EFS omówią najistotniejsze elementy wpływające na jakość projektu oraz zaprezentują wnioski wynikające z analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów. 

Data opublikowania:

Informacja z oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego  nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 do Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ocenie poddano 29 projektów. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 16 wniosków, a 13 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych.

Data opublikowania:

Warsztaty dla autorów wniosków, czyli jak napisać dobry projekt, wspierający profilaktykę zdrowotną

Warsztaty dla autorów wniosków, czyli jak napisać dobry projekt, wspierający profilaktykę zdrowotną
Warsztaty dla autorów wniosków, czyli jak napisać dobry projekt, wspierający profilaktykę zdrowotną

Szczegółowe możliwości tworzenia projektów w ramach ogłoszonego właśnie „konkursu zdrowotnego”, interpretacja najważniejszych zapisów regulaminu, praca z generatorem wniosków aplikacyjnych - to główne tematy warsztatów, zorganizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dla autorów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT”.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty z tworzenia „projektów zdrowotnych” w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w warsztatach, poświęconych konkursowi na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 09 sierpnia br. została podpisana Pre-umowa z Gminą Bieliny z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” dla projektu: „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”. Całkowita wartość projektu wynosi 15 044 000,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ 2014-2020 wynosi 12 035 200,00 PLN. w tym środki z budżetu państwa w kwocie 752 200,00 PLN. co stanowi 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Strona 293 z 332

Przejdź do strony