Wiadomości

Kontrola wydatków w kontekście odpisów amortyzacyjnych

„Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przypomina iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. obowiązuje zakaz podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie".

Data opublikowania:

Ważna informacja dla Beneficjentów Poddziałania 8.5.1/8.5.4 (szkolnictwo zawodowe) nt. udziału w projektach nauczycieli kształcenia ogólnego

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów dokumentów programowych, nauczyciele kształcenia ogólnego mogą brać udział w projektach, realizowanych w ramach Poddziałania 8.5.1/8.5.4 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, skierowanych do szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej
Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej zostaną ogłoszone przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu 22 maja Zarząd Województwa przyjął regulaminy tych konkursów. – Są to przedsięwzięcia, finansowane z RPOWŚ 2014-2020, w ramach tzw. części miękkiej RPO, objętej interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów wyniesie ponad 27,5 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej oraz Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSW.08.01.01-IZ.00-26-242/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej oraz Listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej z Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs dedykowany  Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w ramach konkursu RPSW.08.01.01-IZ.00-26-242/19.

Data opublikowania:

UWAGA! Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących długotrwałej opieki medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

UWAGA! Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących długotrwałej opieki medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020
UWAGA! Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących długotrwałej opieki medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego przygotowania projektów w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020. Konkurs umożliwia finansowanie długotrwałej opieki medycznej w formach przyjaznych dla pacjentów. 

Data opublikowania:

Rozstrzygniecie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju informuje, iż dnia 22 maja br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 615/19 dokonał wyboru:

Data opublikowania:

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej oraz Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej oraz Listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej z Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU dedykowany  Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w ramach konkursu RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19.

Data opublikowania:

Strona 1 z 286

Przejdź do strony