Wiadomości

Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro i zostanie udzielona w formie zwrotu 80 % kosztów kwalifikowalnych działania.

Data opublikowania:

Uwaga! DWEFS ogłasza nowe nabory na realizację projektów „przedszkolnych”!

W związku z dodatkowymi środkami na wsparcie działań realizowanych w ramach Poddziałania 8.3.1 RPOWŚ 2014-2020 oraz nadal niskim poziomem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie świętokrzyskim Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowych naborów na projekty „przedszkolne”. Planowana alokacja wyniesie około 8 mln zł.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

    Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej
    Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs RPSW.08.03.06-IZ.00-26-249/19, pod koniec listopada br. zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji ogólnej.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19, IOK podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru konkursowego w ramach Poddziałania 9.2.3 obejmującego wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Data opublikowania:

Unijne miliony na innowacje w przemyśle

Unijne miliony na innowacje w przemyśle
Unijne miliony na innowacje w przemyśle

Ponad 45 mln zł unijnego dofinansowania trafi do świętokrzyskich firm na przedsięwzięcia, których wspólnym mianownikiem jest innowacyjność i zwiększenie konkurencyjności. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w środę, 30 października.

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy
Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. RESINDUSTRY – Policies for Renewable Energy Sources in industry” (Polityka dotycząca efektywnego wykorzystania rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle), zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w lokalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim.  

Data opublikowania:

Komunikat

Komunikat dot. decyzji Komisji Europejskiej i wykonania rezerwy  w ramach osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

Data opublikowania:

Strona 1 z 307

Przejdź do strony