Ogłoszenie o jednoetapowym konkursie zamkniętym nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach

Data opublikowania: 21 października 2021

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

KOMUNIKAT

 Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, uzależniając jego rozstrzygnięcie od wejścia w życie nowej mapy pomocy i przedłużenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1620 i Dz.U. z 2020 r. poz. 2278).

Zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w przypadku przedłużenia mapy pomocy regionalnej, ww. rozporządzenie ulegną przedłużeniu i będą mogły być stosowane również po 2021 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie obejmujące zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Oznacza to wsparcie:

  • na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R. 

Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej będzie udzielane jako pomoc publiczna na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2018r. poz. 1620).

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000,00 PLN

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

VI. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania  zakupu infrastruktury B+R projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój 414.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia: 22 listopada 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku  (w ostatnim dniu naboru, wnioski będzie można przesyłać do godziny 15.00).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju  (IV piętro – pok. 414), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 13 grudnia 2021 roku złożenie wniosku
w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki  – 41 365 81 42, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 57, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 43

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 15, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378-12-06, 41 370-97-17

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na kwiecień 2022 rok pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Załączone pliki:

  1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: