O INSTRUMENTACH ZWROTNYCH PODCZAS SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU „ATM FOR SME`s” PROGRAMU INTERREG EUROPE

Data opublikowania: 14 sierpnia 2019
Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”

W dniu 12 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

W skład grupy wchodzą m.in.: fundusze pożyczkowy i poręczeniowy, regionalne instytucje wspierające przedsiębiorczość, instytucje otoczenia biznesu, a także regionalni przedsiębiorcy. Spotkanie prowadził Pan Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju a aktywny udział w zaplanowanej dyskusji wzięli m.in. przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach czy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach.

Wydarzenie to było poświęcone dyskusji na temat możliwych rozwiązań i usprawnień w modelu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Planu Działań projektu „ATM for SME`s” wdrażanego z Programu INTERREG EUROPE. W trakcie rozmów uczestnicy spotkania mieli możliwość podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami we wdrażaniu środków zwrotnych oraz odnieść się do usprawnień w tym obszarze w kontekście prac Samorządu Województwa nad nowymi dokumentami strategicznymi, co zgodnie z założeniem będzie pozwalało na lepszy dostęp dla sektora MSP do oferty instrumentów finansowych.  

Jednocześnie, spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników badania ankietowego „Staropolski monitor klimatu dla przedsiębiorców” przeprowadzonego przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Kielcach, gdzie Pan Cezary Tkaczyk Prezydent Izby przedstawił dane za 2018 r. w kontekście sytuacji gospodarczej w regionie świętokrzyskim dotyczące m.in.:  działań planistycznych i administracyjnych w rozwoju przedsiębiorczości, instrumentów ekonomiczno – finansowych w poszczególnych gminach regionu, inwestycji w infrastrukturę techniczną, a także dobre praktyki we współpracy na linii samorząd – przedsiębiorcy.

 Projekt „ATM for SMEs” realizowany jest przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w okresie: 01.04.2016 – 31.03.2021r., w ramach Programu  INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP). Jego głównym założeniem jest stworzenie lepszego dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP na poziomie regionalnym, tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą pomiędzy instytucjami mikrofinansowania, w celu zwiększenia społecznego zasięgu instytucji finansowych.                     

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program  INTERREG EUROPA.

 

Źródło: Departament Inwestycji Rozwoju

 

Galeria zdjęć

Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie „ATM for SME`s”
Spotkanie "ATM FOR SME's"