KOMUNIKAT w sprawie Poddziałania 8.3.6

Data opublikowania: 23 listopada 2020

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-319/20, IOK podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru konkursowego w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT– Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego,

szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące,

jednostki samorządu terytorialnego,

organizacje pozarządowe,

osoby prawne.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniesie 1 530 000 PLN ze środków Unii Europejskiej.

Konkurs dedykowany jest projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

Ogłoszenie naboru zaplanowane zostało na I połowę grudnia br.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aplikowania o środki europejskie dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego