Ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Data opublikowania: 16 maja 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

informacja dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji

w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020

 

Działając na podstawie Rozdziału 6.11.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – wersja VI, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 1723/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku wydłuża się termin zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 dla Działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” do dnia 13 stycznia 2017r. włącznie.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:
ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 są:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)]

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy publicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420).

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 40 000 000,00 zł.

IV. Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.

V. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

VI. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
jeżeli:

a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli
c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:
do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

VII. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 16.06.2016 roku (od godziny 7.30) do dnia 09.09.2016 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 09.09.2016 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.
Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VIII. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

IX. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.
Informacji w kwestiach dotyczących kryteriów merytorycznych udzielają pracownicy Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej pod numerami telefonów: 41 365 81 53, 41 365 81 56.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

X. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na marzec 2017 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Ogłoszenie

Z uwagi na specyfikę Działania 3.2, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1744/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał wydłużenia  terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 do dnia 10.10.2016 r. (dzień zamknięcia naboru do godz. 12.00 wysyłanie wersji elektronicznych za pomocą programu LSI; do godz. 15:30 dostarczanie wersji papierowych). Z uwagi na przesunięcie terminu składania dokumentacji konkursowej  orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na kwiecień 2017 roku. Pozostałe warunki konkursu pozostają nie zmienione.

 

Komunikat

dotyczący załącznika do jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 w ramach Osi Priorytetowej 3  Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, że w przypadku załącznika nr 3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej zaświadczenie z WFOŚiGW w Kielcach lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu należy dostarczyć najpóźniej do dnia zakończenia oceny formalnej wniosków.

W przypadku w/w załącznika Beneficjent jest zobligowany do załączenia „Oświadczenia”, w którym wskaże link do strony internetowej, na której umieszczony jest PGN lub równoważny dokument oraz numeru strony na której zawarta jest informacja o planowanej inwestycji, bez konieczności załączania dokumentu PGN.

 

Dokumenty do pobrania: