Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Dofinansowanie konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  podjął Uchwałę nr 3826/18 w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rodzina Wspólna Troska” z unijnym dofinansowaniem

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”.