Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Komunikat

Komunikat dot. decyzji Komisji Europejskiej i wykonania rezerwy  w ramach osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

KOMUNIKAT

Interpretacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.