Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPOWŚ) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR (dalej: Wykaz).

KOMUNIKAT obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Informacja o zakończeniu naboru projektów w ramach konkursu nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-152/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 18.10.2017r. zakończył się nabór nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-152/17 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” RPOWŚ 2014-2020.