Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Osi 8.Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia Listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych.
Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-146/17

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17

Zakończona została ocena formalna wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich do Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęły 2 projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.