Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Konferencja regionalna z przedstawicielami samorządów

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego organizuje 28 stycznia o godz. 10 w formule on line konferencję mającą na celu przedstawienie celów, kierunków działań a także mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej województwa świętokrzyskiego, w tym ukierunkowania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

Święty Krzyż z unijnym wsparciem

Do 14 mln 794 tys. zł wzrosła wartość unijnego dofinansowania projektu, dzięki któremu nowy blask zyska klasztor na Świętym Krzyżu. Rozbudowana zostanie także położona u jego stóp Osada Średniowieczna. Taka decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Ogłoszenie nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, O ś priorytetow a 10. Otwarty rynek pracy , Działanie 10.1 Dzi...

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ ogłosił w dniu 21.01.2021 r. nabór pozakonkursowy nr:  RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).