Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 i RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza 2 konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Szansa w instrumentach zwrotnych

Preferencyjne pożyczki, wejścia kapitałowe, kredyty technologiczne – to przyszłość finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ze środków europejskich.  Tak w skrócie można podsumować spotkanie przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i samorządów wojewódzkich.

Komunikat

Komunikat dot. decyzji Komisji Europejskiej i wykonania rezerwy  w ramach osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy