XIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 22 marca 2017
Członkowie Komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał
Członkowie Komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał

W piątek 17 marca 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pani Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UM WŚ, Pan Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WŚ oraz Pan Tomasz Janusz – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ.

W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy, będący członkami, zastępcami lub obserwatorami Komitetu Monitorującego.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego członkowie Komitetu przyjęli zmianę do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R (PI 1a), które zreferował Pan Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto przyjęto kryteria wyboru projektów dla następujących Działań/Poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020:

 • Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe) dla  typu nr 3. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej – RPZ w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
 • Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe) dla typu nr 3. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej – RPZ w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej.
 • Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) dla typu II. 1. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) – RPZ w zakresie specyficznych dla woj. świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) - wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka.
 • Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) dla typu II. 1. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) – RPZ w zakresie specyficznych dla woj. świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) – program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 u mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
 • Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) dla typu II. 2. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) – RPZ w zakresie jednostek chorobowych/grup chorób istotnych z punktu wodzenia epidemiologicznego województwa świętokrzyskiego (poza jednostkami/grupami chorób specyficznymi dla województwa) – wsparcie pacjentów onkologicznych przez szczepienia przeciw pneumokokom.
 • Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych (projekty konkursowe).
 • Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT (projekty konkursowe).
 • Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych (projekty konkursowe).
 • Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe) w ramach Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych (projekty konkursowe).
 • Poddziałania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).
 • Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
 • Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020”.
 • Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020”.

Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego omówili wniesione do nich uwagi. Zatwierdzenie powyższych kryteriów nastąpiło po głosowaniu członków i przyjęciu stosownych uchwał w tej sprawie.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Członkowie Komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał
Członkowie Komitetu Monitorującego
Członkowie Komitetu podczas obrad
Powitanie gości przez Pana Marka Szczepanika – Zastępcę przewodniczącego Komitetu Monitorującego
Prezentacja Pana Mieczysława Pastuszko – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta w Kielcach
Prezentacja Pana Mieczysława Pastuszko – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta w Kielcach
Członkowie Komitetu podczas obrad
Procedowanie nad przyjęciem uchwał Komitetu
Michał Korczyński „Re-Source”, Korczyński, Sarapata – przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego
Joanna Barszcz „IT-TI” – przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego

Załączone pliki: