XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 23 maja 2017
XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W poniedziałek 22 maja 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

W posiedzeniu udział wzięli Pani Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UM WŚ, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Arkadiusz Piecyk – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy, będący członkami, zastępcami lub obserwatorami Komitetu Monitorującego.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego omówiono stan wdrażania RPOWŚ 2014-2020.

Ponadto przyjęto kryteria wyboru projektów dla następujących Działań/Poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020:

  1. Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa - typ projektu: rozwój e-usług (z wyłączeniem e-zdrowia).
  2. Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (typ projektu: Rozwój e-zdrowia).
  3. Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (typ projektu: Inwestycje
    w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – choroby układu krążenia).
  4. Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (typ projektu: Inwestycje
    w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – choroby nowotworowe).

Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówili wniesione do nich uwagi. Zatwierdzenie powyższych kryteriów nastąpiło po głosowaniu członków i przyjęciu stosownych uchwał w tej sprawie.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

Galeria zdjęć

Powitanie gości przez Pana Grzegorza Orawca – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Członkowie Komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał.
Członkowie Komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał.
Pan Przemysław Janiszewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Członkowie Komitetu podczas obrad.
Członkowie Komitetu podczas posiedzenia.
Członkowie Komitetu podczas posiedzenia.
Pan Tomasz Janusz – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.
Procedowanie nad przyjęciem uchwał.

Załączone pliki: