XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 20 września 2017
Wystąpienie Marka Szczepanika  - Zastępcy Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020
Wystąpienie Marka Szczepanika  - Zastępcy Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020

We wtorek 19 września 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie otworzył Pan Marszałek Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele poszczególnych Departamentów UMWŚ.

W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy, będący członkami, zastępcami lub obserwatorami Komitetu Monitorującego.

Omówiono i przyjęto aktualizację kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020:

  1. Wymogi formalne i kryteria oceny formalnej dla wszystkich Działań w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014-2020.

Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówili wniesione do nich uwagi. Zatwierdzenie powyższych kryteriów nastąpiło po głosowaniu członków i przyjęciu stosownej uchwały w tej sprawie.

Dodatkowo zaprezentowano aktualny stan wdrażania RPOWŚ 2014-2020.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan Marek Szczepanik - Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020.

Galeria zdjęć

Wystąpienie Marka Szczepanika  - Zastępcy Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020
Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ podczas referowania prezentacji nt. stanu wdrażania RPOWŚ
Przemawia Elżbieta Drogosz - Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego
Mieczysław Pastuszko - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta podczas referowania prezentacji nt. stanu wdrażania RPOWŚ
Przemówienie Aleksandry Marcinkowskiej - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ podczas referowania prezentacji nt. stanu wdrażania RPOWŚ
Przemówienie Ireny Sochackiej - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ
Członkowie Komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał

Załączone pliki: